Risken för kondens på morgonen ökar!

Publicerad: 2012-03-18

I odlarleden råder i regel konsensus om att man får kondens på växterna när temperaturen stiger snabbt på morgnarna och att detta beror på att växtdelarna inte hinner med i temperaturökningen på grund av sin massa.

Det är dock inte bara skillnaden i temperatur mellan växtdelar och luft som gör att man får kondensation på växtdelarna på morgonen. Genom den instrålningsbetingade ökningen av temperaturen i luften faller ju i stället luftfuktigheten och avståndet till daggpunkten ökar i samma takt som luftfuktigheten faller. Även om växtdelarna kommer att ligga kvar på en låg temperatur kommer vi i regel inte i närheten av daggpunkten bara av denna orsak.

Stoma på tomat

Fenomenet med kondensation på morgonen beror på att luftfuktigheten stiger lokalt, dvs nära bladen, genom att bladen transpirerar via, av ljuset, öppnade stomata. När det första ljuset kommer på morgonen är det blått ljus som triggar stomata att öppna. Detta medför att bladtemperaturen sjunker genom att det åtgår energi för evaporation samtidigt som lufttemperaturen stiger i bulkluften.

Naturligtvis kommer massiva växtdelar, som gurkfrukter, att öka långsammare i temperatur än luften. Fruktens egen transpiration är dock så låg att den knappt kan räknas som avkylande i sammanhanget. Men gurkfrukterna befinner sig i den zon av förhöjd luftfuktighet som uppstått genom transpirationen från bladen. Därför kan mycket lätt kondensation uppstå på frukterna.

Den allmänt tillämpade åtgärden för att undvika kondensation är att man värmer upp luften innan ljuset kommer på morgonen. Då är det ofarligt eftersom transpirationen inte kommit igårng och risken för kondens är i det närmaste utesluten. Genom uppvärmningen kommer växtdelarna att ha antagit en högre temperatur före gryningen och risken för kondens på massiva växtdelar minskar.

Guttation på gurkblad

Tänk dock på att luftfuktigheten i växthuset kan öka mycket snabbt när transpirationen kommit igång. Därmed minskar avståndet till daggpunkten och kondens kan uppstå.

Uppvärmningen kan i vissa fall vara kontraproduktiv. Den kan ge en ökning av rottrycket varvid risken för guttation ökar. Och guttation har samma negativa verkan för växten som kondens när det gäller risken för svampangrepp. Speciellt för gurka ska man se till att undvika guttation, särskilt i blomman, eftersom detta ger en inkörsport för svartpricksjuka.

Åtgärder för undvikande av morgonkondens:

  1. Öka temperaturen i växthusen innan ljuset kommer. Det är upp till var och en att bedöma hur snabbt ökningen från nattemperatur till dagtemperatur ska ske. En snabb ökning leder troligen inte till kondens om ökningen sker i mörker. Man kan räkna på vilken metod som är energieffektivast.
  2. När ljuset kommer - sänk luftfuktigheten genom att lufta aktivt.
    • En del tillämpar metoden att minska avståndet mellan luftning och värme, ibland till 0°C.
    • Andra låter, mer energisnålt men mycket svårare, luftfuktighetsstyrningen sköta luftningen. Härvid är det viktigt att ta hänsyn till att den luftfuktighet man mäter i bulkluften inte alltid motsvarar den växtnära luftfuktigheten. Det är ju denna luftfuktighet som är farlig. Det finns idag mycket små fuktsensorer som kan monteras nära växtmaterialet och ge ett mer rättvisande mått på luftfuktigheten. Tänk i så fall på att växten är självkompenserande - sänkt luftfuktighet minskar ångtrycket i luften varvid ångtrycksskillnaden mellan blad och luft ökar vilket ger som resultat att transpirationen, och därmed luftfuktigheten, ökar.
  3. Öka koldioxidhalten i luften. Hög CO2-halt leder till minskad stomaöppning. Eftersom CO2-halten i luften är hög kommer inflödet av CO2 genom stoma att bibehållas medan utflödet av vattenånga minskar. Se alltså till att dosera CO2 så fort det finns ljus! Tittar vi på CO2-graferna ser vi att nattens höga CO2-halt sjunker drastiskt så fort ljuset kommer. Se dock även här upp så att växten kan bli av med vattnet i tillräcklig utsträckning för att inte guttation ska uppstå.
  4. Framtid: Om det finns tillgång till variabelt LED-ljus. Överväg möjligheten att brassa på med rött ljus på morgonen för att minska stomaaperturen (analogt med CO2-dosering). Allt tyder emellertid på att denna åtgärd endast fördröjer triggningen av stomaöppning. Har de väl öppnat träder andra mekanismer in för att reglera stoma. Men det kan räcka. Mer forskning efterlyses!

Ovanstående åtgärder påverkar inte, eller mycket lite, plantans produktion, tillväxt.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur din Senmatic DGT klimatdator ska ställas in för att på bästa sätt undvika kondens. Eller skriv ner dina kommentarer nedan för allmän åtkomst.

Inga kommentarer änKommentera: