Artikel i Viola Nr 4 feb 2009

Publicerad: 2009-02-28

CM Teknik utvecklar mjukvara och hårdvara som ett komplement till DGT-sortimentet.

CM Teknik AB

CM Teknik AB startades 1993 av Sven Cronholm och Olle Magnusson, båda med förflutet i DGT Volmatic i flera sammanhang.

Med agenturen i Sverige för DGT Volmatic som bas har man under 16 år drivit verksamheten med fokus på styr- och regler inom växthusodlingen. Ungefär hälften av försäljningen sker till trädgårdsbranschen, resten till forsknings- och försöksverksamhet samt skogsplantodling.

CM Teknik har sju anställda samt samarbetar med två dedicerade service- och installationspartners, vardera med 2 personer anställda.

Egen utveckling

CM Teknik utvecklar mjukvara och hårdvara som ett komplement till DGT-sortimentet. Som Sven Cronholm utrycker det: ”Därför behöver jag aldrig säga nej till ett uppdrag som innehåller special-funktioner som ingen tänkt på tidigare”.

Sven Cronholm
Sven Cronholm

Hårdvara

Framför allt hårdvaruproduktionen, dvs. utveckling och tillverkning av elektronikprodukter och sensorer, är ovanlig i ett så litet företag med en så begränsad marknad. Det kan tyckas naturligt att man i stället skulle använda de allmänna styrdatorer, t ex PLC:er, som marknaden överflödas av idag. ”Det är riktigt,” säger Evert Fredriksson, elektronikutvecklare på CM Teknik, ”att det finns gott om programmerbara apparater i marknaden. Vi har naturligtvis också använt oss av sådana. Men anpassningen av dessa till andra system är inte enkel, och ofta inte optimal. Steget från idé till färdig prototyp klaras däremot ofta av på 2-3 dagar helt i egen regi”.

Evert Fredriksson
Evert Fredriksson

Man kan väl säga att en starkt bidragande orsak till att CM Teknik har egen hårdvaruutveckling är att man redan har kompetensen för detta. Kretskorten designas på CM Teknik av Evert Fredriksson och Jonatan Magnusson i ett elektronikdesignprogram. Programmet genererar en s k Gerberfil som sänds till ett företag i Kina som tillverkar kretskorten. Efter någon vecka anländer den färdiga batchen till CM Teknik, där man utför slutmontering och avprovning.

Mjukvara

De flesta egna produkter innehåller någon form av mikroprocessor, och ansvaret för programmeringen av dessa samt utveckling av användarinterface ligger på Jonatan Magnusson.
”En av de viktigaste uppgifterna just nu,” säger Jonatan, ”är vidareutveckling av det smala, ändamåls-anpassade programmeringsspråket, kallat Klister”.

Jonatan Magnusson
Jonatan Magnusson

Eftersom Klister är konstruerat för att kunna förstås även av en icke-programmerare kan vilken tekniker och installatör som helst göra ändringar och tillägg i CM Tekniks program. Klisterkompilatorn genererar en binärkod som styrdatorerna förstår. Man kan också skriva hela program enbart med hjälp av Klister. ”Perfekt för en gammal basic- och ladderprogrammerare som jag”, ler Evert.

Exempel på produkter som kompletterar DGT Volmaticsortimentet

Produkterna Blink och Vattenmaja bygger på samma grundidé; optimalt resursutnyttjande.

Medan Blink styr samtliga belysningsgrupper i anläggningen, styr Vattenmaja bevattningen. Blink utgår från ett maximalt tillåtet effektuttag, som inte får överskridas, medan Vattenmaja på samma sätt utgår från ett maximalt, tillgängligt vattenflöde.

En annan liket är det grafiska användargränssnittet, som består av en bild över anläggningen med de olika belysnings- resp vattningsgrupperna inritade och klickbara.

Båda systemen är ämnade för handelsträdgårdar med många belysnings- resp vattningsgrupper där det krävs en hel del tankearbete att fördela belysnings- och vattningstider optimalt under en given tidsperiod. Detta tar Blink och Vattenmaja automatiskt hand om. Vid ändrade förutsättningar, t ex annan väderlek, justerar programmet själv efter de nya förhållandena.

Blink

Skärmbild av Blink
Skärmbild av Blink

Utvecklingen av Blink har skett i nära samarbete med Tågerups Trädgård. Systemet jobbar valbart efter en av två principer; den ena att varje belysningsgrupp ska uppnå en viss ljussumma, den andra en belysningstid. Vid varje omgruppering i systemet, om inte den tillgängliga effekten räcker till för samtliga grupper, släcks de grupper som fått högst ljussumma/belysningstid och de som fått minst tänds. På så sätt fördelas belysningen jämnt i hela odlingen utan att överskrida tillåtet effektuttag.

Blink står, via nätverket, i direkt förbindelse med klimatdatorn från DGT Volmatic och påverkar energibalansmodell, värme- och luftningsstyrning, CO2-dosering, energisparfunktioner samt gardinstyrning.

Vattenmaja

Skärmbild av VattenMaja
Skärmbild av VattenMaja

Vattenmaja kan användas på olika sätt. Den ena extremen är odlingar med mycket frekventa bevattningar på ett stort antal bevattningsventiler. Det finns inga fasta grupper, eller sekvenser, för vattningsventilerna. Varje vattning, för varje ventil, ordnas efter en sinnrikt uträknad prioritetskö som omräknas fortlöpande. Den eller de ventiler som har högst ”poäng” hamnar överst i kön. En mängd olika faktorer påverkar med olika vikt ventilens ”poäng”. Ett exempel på en odling som fullt utnyttjar denna egenskap hos Vattenmaja är Swegro, Thorslunda Växthus på Ekerö. Här odlar man sallat och andra örter i ett avancerat rännsystem.

Den andra extremen är odlingar där vattning sker ganska sällan, t ex krukväxtodlingar. Typisk sker vattning här efter manuell kontroll i kulturen. Då erbjuder Vattenmaja ett lättöverskådligt gränssnitt för odlaren där denne lätt kan starta vattningar utan att direkt tänka på den inbördes ordningen. Önskar man kontroll över ordningen, kan man även få detta. Ett exempel kan vara Sörby Handelsträdgård i Gävle som odlar lökväxter, främst tulpaner samt utplanteringsväxter.

Maja

Blink, liksom Vattenmaja, kör i CM Tekniks egen styrdator, kallad Maja. (Det finns också en Pelle och en Trisse, men ingen Elaka Måns.)

För inställning används, som nämnts ovant, en PC med egen programvara. Kommunikation mellan PC och Maja kan ske via en uppsjö olika nätverkstyper, t ex ethernet, RS485, arcnet mm och protokoll som modbus, DGT-arcnet, directnet mm.

Loggning och rapport

Loggningen i systemen kan ske via programmet Raptor (står för Rapportgenerator).

Skärmbild av Raptors grafritare
Skärmbild av Raptors grafritare

För att rapporter från olika datakällor ska kunna sammanställas är Raptor en klient under en kommunikationscentral, benämnd NetcomD. Alla datakällor samsas, och kan utbyta data mellan varandra, i detta program.

Sålunda kan man skapa rapporter med data från växthusdatorerna, Majorna, Internet, PLC:er osv. I rapportgeneratorn finns även en kraftfull grafritare.

CM Tekniks marknad

Avslutningsvis svarar Olle Magnusson på frågan om verkligen den svenska marknaden räcker till för ett så omfattande utvecklingsarbete som man bedriver: ”Nej, men tack vara vårt goda samarbete med DGT Volmatic har vi en möjlighet att även komma ut internationellt med våra produkter via denna kanal. Och så brinner vi ju för det!”

Olle Magnusson
Olle Magnusson

Inga kommentarer änKommentera: